NYTT PROJEKT: ExTra om lokal klimatomställning

Projektet ExTRa – Att utforska klimatomställningar på gång: Integrativ planering mot en hållbar byggd miljö – har fokus på hållbar omställning och hantering av klimatrelaterade risker.

En omställning av dagens städer i en riktning som är mer robust mot klimatrelaterade risker, som utnyttjar energisystem och transportmedel mer effektivt och som är mer hållbar utifrån ett ekologiskt perspektiv är ytterst viktig. Samtidigt vet vi av tidigare studier att sådana förändringsprocesser är svåra att få till stånd i den praktiska planeringen och det beslutsfattande som äger rum i och som präglar vår stadsutveckling. För att lyckas med en urban omställning krävs nya arbetsmetoder, styrformer och kommunikationskanaler som gör att centrala aktörer samarbetar mer och tar ett bredare grepp i specifika kommunala planerings- och byggprojekt.

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur planerings- och byggprocesser för hållbar omställning, med ett speciellt fokus på klimatfrågan, kan underlättas. Med hjälp av teorier och internationella erfarenheter om vad en effektiv styrning mot en urban omställning innebär har forskare från Centrum för Klimatpolitisk Forskning (CSPR) och tjänstemän och politiker från Norrköping kommun tillsammans identifierat tre utmaningar som är speciellt viktiga i ett svenskt perspektiv:

 1. Att hitta former för att effektivt styra och leda stadens omställning
 2. Att utforska metoder som stärker samarbetet mellan offentliga och privata aktörer i konkreta planerings- och byggprojekt
 3. Att möjliggöra en aktiv dialog mellan planerare, politiker och invånare

Under var och en av dessa utmaningar arbetar forskare tillsammans med områdesansvariga tjänstemän och politiker i Norrköpings kommun för att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. Arbetet i projektet kommer att utföras genom att studera konkreta fall av planering och byggande i Norrköping med fokus på pågående arbete med en klimatanpassningsplan och översiktsplan, samt den nya stadsdelen Inre Hamn. Dessutom kommer vi att ägna oss åt utblickar dvs. lära av städer och kommuner som kommit långt i sitt omställningsarbete och återbesök där vi gör uppföljningsstudier i kommuner som vi tidigare studerat för att få kunskap om hur utvecklingen av en hållbar stad kan styras över tid.

Förutom vetenskapliga publikationer så kommer detta projekt att utveckla nya och innovativa modeller, metoder och verktyg i Norrköpings beslutsarena som syftar till att stärka städers förmåga att styra omställning. Dessa kommer att samlas under rubriken Urban Transition Showroom (UTS) och kommer att finnas tillgängliga att användas av andra städer i en liknande situation. Urban Transition Showroom innefattar en integrativ web-baserad plattform som ger möjlighet att öka dialogen mellan tjänstemän, politiker och medborgare kring konkreta projekt i kommunen, modeller och metoder för att stärka samarbete mellan offentliga och privata aktörer inom samhällsplanering, och så kallade web-baserade Virtuella Omställningsstudiebesök som är tänkta att stimulera handling genom att erbjuda visualiseringar av goda exempel kring hållbar planering och byggande.

Sammantaget möjliggör forskningsprojektet ExTra ökad kunskap om klimatomställningar på gång såväl i ett svenskt som i ett internationellt sammanhang.

ExTra finansieras av FORMAS 2015-2017. Projektgruppen består av Mattias Hjerpe (projektledare), Erik Glaas, Sofie Storbjörk, Tina Neset, Jimmy Johansson och Carlo Navarra.

Kontaktperson: Mattias Hjerpe, Centrum för klimatpolitisk forskning/Tema Miljöförändring, Linköpings Universitet. E-post: mattias.hjerpe@liu.se.

Posted in Klimatförändring, Stadsomvandling, Stadsplanering

NYTT PROJEKT: EXPECT om urbana experiment och klimatomställning

Projektet EXPECT – Hur urbana experiment kan främja klimatomställning – kommer att baseras på ett antal fallstudier, till exempel om vattennära arkitektur och hållbar mobilitet. Syftet är att utforska hur denna typ av experiment kan främja klimatomställning.

Det finns ett behov av en omställning av dagens städer i en riktning som är mer robust mot klimatrelaterade risker, som utnyttjar energisystem och transportmedel mer klimateffektivt och som är mer hållbar utifrån ett ekologiskt perspektiv. Samtidigt vet vi av tidigare studier att sådana förändringsprocesser är svåra att få till stånd i den praktiska planering och det beslutsfattande som äger rum i och som präglar vår stadsutveckling. Vi vet att varken en satsning på traditionell ovanifrånstyrd planering eller en satsning på mindre gradvisa åtgärder leder till de strukturella förändringar som krävs för att bryta klimatförändringens ohållbara trender. Här behövs forskning inom olika områden som kritiskt utforskar nya vägar för att möjliggöra en urban klimatomställning.

Inom aktuell internationell forskning är just nu frågan om urbana experiment ett hett ämne. Forskare menar att vi inte längre ska se experiment som enskildheter och kuriositeter utan menar att ökad kunskap om framväxt, dynamik och konsekvenser av urbana experiment öppnar upp för nya konstruktiva och innovativa sätt att hantera klimatfrågan. Vi avser därför att utforska den roll urbana experiment spelar för att främja klimatomställning och hantera praktiska låsningar i det pågående klimatarbetet. I den internationella forskningslitteraturen finns idag ett antal studier gjorda utifrån behovet att minska klimatpåverkan med ett särskilt fokus på urbana experiment kring energifrågor och energieffektivisering. Det saknas dock hittills studier om urbana experiment kring framför allt klimatanpassning, dvs. hanteringen av klimatrisker i samhället, men också av transportfrågor och hållbar mobilitet. Detta vill vi råda bort på.

Syftet med EXPECT är att utforska svenska urbana experiment och deras möjlighet att främja klimatomställning. Våra forskningsfrågor rör 1) visioner, utopiskt tänkande och framtidsbilder med fokus på problemuppfattningar, verklighetsbeskrivningar och handlingsalternativ; 2) initiering och genomförande av experiment med fokus på drivkrafter, barriärer och maktfrågor; och 3) vidareutveckling/spridning av experiment med fokus på vilken strategisk och reflexiv omställningskraft de rymmer.

Empiriskt gör vi en inventering av urbana experiment i Sverige och internationellt (där Helsingfors, Köpenhamn och Rotterdam bjuder på intressanta utblickar). Vi gör kvalitativa fallstudier av urbana experiment inom områdena mångfunktionella dagvattenlösningar (såsom gröna tak och översvämningsbara torg), vattennära arkitektur (såsom flytande hus), hållbar mobilitet (såsom velomobilitetsrörelser, nya typer av cykelfordon och transporttjänster) och mångfunktionella kustskydd (såsom konstgjorda arkipelager och nya innovativa vattennära stadsmiljöer). Vi drar lärdomar från våra valda experiment som initierats vid olika tidpunkter och av olika aktörer, vilket väntas ge en bred bild av frågorna. Vi lägger också extra vikt vid att skapa mötesplatser i Norrköpings beslutsarena med potentiella entreprenörer som väntas ha en viktig roll i att ta experiment vidare.

Utöver både vetenskaplig och populärvetenskaplig publikationer kommer vi att skapa en visionär databas där vi samlar resultatet från vår inventering av experiment och ett s.k. Showroom eller visningsrum för anpassningsexperiment. Sammantaget väntas projektets resultat ge inspiration, kunskap och praktiska lärdomar för städer i Sverige och andra länder som arbetar med att hitta nya, innovativa och mångfunktionella sätt att möta klimatfrågan.

EXPECT finansieras av FORMAS 2016-2018. Projektgruppen består av Sofie Storbjörk (projektledare), Mattias Hjerpe, Karolina Isaksson och Johan Hedrén.

Kontaktperson: Sofie Storbjörk, Centrum för klimatpolitisk forskning/Tema Miljöförändring, Linköpings Universitet. E-post: sofie.storbjork@liu.se

Posted in Klimatförändring, Stadsomvandling, Stadsplanering

CROSSTALKS: The future of cities

Crosstalks inbjuder till akademisk ”talk show” på temat The future of cities. Medverkande är Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH, Gunnel Forsberg, professor i kulturgeografi, Stockholms universitet, och Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys på KTH. Evenemanget äger rum 30 september kl. 18.00 i Nymble, Tekniska Högskolans Kårhus i Stockholm. Läs mer här.

Posted in Konferens

PREMIÄRVISNING: Dela är det nya äga

Torsdag 11 juni är det premiärvisning av en dokumentärfilm om kollaborativ konsumtion av Lotta Ekelund, filmare, och Karin Bradley, forskare vid KTH. Visningen väder sig till alla som intresserade av kollaborativ ekonomi, omställningsfrågor och civilsamhälleliga frågor.

Inbjudan Dela är det nya äga 11 juniEn knäckfråga i den rika delen av världen är hur man kan minska materiell konsumtion och samtidigt behålla god livskvalitet. De senaste åren har intresset ökat för att dela på saker – att ha tillgång till varor eller tjänster snarare än att köpa och äga enskilt – något som brukar beskrivas som kollaborativ konsumtion. Men vad innebär detta? Hur kan det se ut? I dokumentärfilmen Dela är det nya äga får vi träffa människor som på olika sätt delar på saker och utrymmen i tre olika städer: Malmö, Barcelona och London. Vi träffar också olika experter som beskriver hur kollaborativ konsumtion fungerar och hur detta kan tänkas utvecklas i framtiden. Filmen är en del av forskningsprojektet “Urban sharing” som leds av Karin Bradley, lektor på Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH. Filmen är producerad av LottaFilm, 2015, med stöd av Formas, Mistra Urban Futures och Malmö stad.

Filmen visas torsdagen den 11 juni kl 17-19 på Brygghuset Norrtullsgatan 12 N Stockholm

PROGRAM

 • 17.00 Karin Bradley, forskare, KTH och Lotta Ekelund, filmare, ger en introduktion
 • 17.15 Filmvisning
 • 17.45 Frågor och diskussion, leds av Annika Stigmark från Studiefrämjandet
 • 18.15 Mingel med dryck och snacks
 • Releasen är kostnadsfri. Ingen föranmälan krävs.
Posted in Social hållbarhet, Sociala rörelser

KONFERENS: Urban governance and its discontents

University of Oxford city debates on “urban governance and its discontents” äger rum 18-19 februari 2016 i Oxford.

konf 3

Teman som kommer att behandlas under konferensen är

 • Styrning: mötet mellan infrastruktur, demokrati och social rättvisa
 • Spontan vs planerad stadsförändring
 • Globala urbana protester och rätten till staden
 • Representationer av staden: hur påverkar texter och bilder stadsmigrationen?

Läs mer om University of Oxford city debates on “urban governance and its discontents” här.

Posted in Uncategorized