NY ANTOLOGI: Place and Identity

Omslag Place and Identiy.inddAntologin Place and Identity – a new landscape of social and political change in Sweden har nyligen getts ut på Santérus förlag. I boken ingår tio kapitel som tar upp bokens tema plats och identitet i ljuset av pågående sociala och politiska förändringar. Redaktörer för boken är Marco Eimermann och Anders Trumberg.

Det välfärdssystem som har vuxit fram i Sverige är i många avseenden unikt. Det har utvecklats under lång tid och präglar det svenska samhället. Men under de senaste årtiondena har det som kallas den svenska modellen utmanats. Till exempel har förändrade ekonomiska krav, förändrad befolkningssammansättning och ökad urbanisering inneburit att nya frågor och samhällsfenomen har behövts hanteras. De frågeställningar, önskningar och problem som människor ställs inför idag påverkar deras vardagsliv och har lyfts upp på den politiska agendan. Antologin Place and Identity hanterar en rad grundläggande frågor om vad dessa samhällsförändringar betyder för skapandet och utformningen av individers och kollektivets identitet. Varför har vissa platser blivit mer attraktiva än andra? Vilka individer eller grupper gynnas av utvecklingen och vilka kommer att förlora på densamma?

Antologins författare belyser sociala och politiska förändringar från olika infallsvinklar, baserad på forskning i urbana och rurala delar av Sverige. Författarna är verksamma inom fem olika akademiska ämnen: historia, kulturgeografi, socialt arbete, sociologi och statskunskap. Detta genererar fem intressanta infallsvinklar på temat plats och identitet. Antologins tio kapitel (se nedan) fokuserar på: åldrande, livsstilsmigration, rurala landskap, platsmarknadsföring, gruppidentitet, religion, musik, skolan som mötesplats, otrygghet och boendefrågor.

I huvudsak används empiriskt material som beskriver den ökade fysiska mobiliteten och dess betydelse för platsidentitet och -tillhörighet. En utgångspunkt är att platsers identitet har blivit allt mer fragmenterad, vilket är en stor utmaning för studier av just platser och hur de upplevs av olika grupper i samhället. Antologin kombinerar statistiska analyser med studier av människors föreställningar och upplevelser av olika platser. Det övergripande syftet är att presentera olika typer av forskning om skillnader och likheter mellan platser i Sverige med fokus på identitetsskapande och förändringar i samhället.

Författarna tar med denna antologi ett första steg till att möta utmaningen att studera samtida samhällen i förhållande till olika typer av platser. Antologin kan naturligtvis intressera olika läsare och kan med fördel användas i grundutbildning och forskarutbildning på universitetet -och högskola. Författarna är eller har varit medlemmar i Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) vid Örebro universitet, men är i dagsläget utspridda på olika universitet och högskolor i Sverige.

För mer information kontakata Anders Trumberg eller Marco Eimermann.

 

Plaec and Identity, Contents

Introduction; themes and trajectories of urban and regional development in Swedish society, Håkan Forsell and Marco Eimermann

  1.  Ageing, identity and place – senses of belonging, Christina Hjort Aronsson
  2. “I felt confined” – Narratives of ambivalence among Dutch lifestyle migrants in rural Sweden, Marco Eimermann
  3. Multiplying the unique – the place-identity of a rural Swedish landscape, Charlotte Fridolfsson
  4. Greenest of them all? Climate change mitigation and place branding in three Swedish towns, Eva Gustavsson and Ingemar Elander
  5. Group identity and church buildings – the Philadelphia church in Stockholm 1930, Andreas K. G. Thörn
  6. Place and religion: Swedish Muslim identity formation, Charlotte Fridolfsson and Ingemar Elander
  7. The place of music – the place of becoming. Heavy metal identity formation in Gothenburg city, Susanna Nordström
  8. You and ‘the other’ – the school as a meeting place, Anders Trumberg
  9. Place and unsafety – does place affect feelings of unsafety? Monika Persson
  10. The construction of people and place in Swedish residential projects, Maja Lilja and Peter Sundström

 

This entry was posted in Bokanmälan, Social hållbarhet. Bookmark the permalink.