NYTT PROJEKT: EXPECT om urbana experiment och klimatomställning

Projektet EXPECT – Hur urbana experiment kan främja klimatomställning – kommer att baseras på ett antal fallstudier, till exempel om vattennära arkitektur och hållbar mobilitet. Syftet är att utforska hur denna typ av experiment kan främja klimatomställning.

Det finns ett behov av en omställning av dagens städer i en riktning som är mer robust mot klimatrelaterade risker, som utnyttjar energisystem och transportmedel mer klimateffektivt och som är mer hållbar utifrån ett ekologiskt perspektiv. Samtidigt vet vi av tidigare studier att sådana förändringsprocesser är svåra att få till stånd i den praktiska planering och det beslutsfattande som äger rum i och som präglar vår stadsutveckling. Vi vet att varken en satsning på traditionell ovanifrånstyrd planering eller en satsning på mindre gradvisa åtgärder leder till de strukturella förändringar som krävs för att bryta klimatförändringens ohållbara trender. Här behövs forskning inom olika områden som kritiskt utforskar nya vägar för att möjliggöra en urban klimatomställning.

Inom aktuell internationell forskning är just nu frågan om urbana experiment ett hett ämne. Forskare menar att vi inte längre ska se experiment som enskildheter och kuriositeter utan menar att ökad kunskap om framväxt, dynamik och konsekvenser av urbana experiment öppnar upp för nya konstruktiva och innovativa sätt att hantera klimatfrågan. Vi avser därför att utforska den roll urbana experiment spelar för att främja klimatomställning och hantera praktiska låsningar i det pågående klimatarbetet. I den internationella forskningslitteraturen finns idag ett antal studier gjorda utifrån behovet att minska klimatpåverkan med ett särskilt fokus på urbana experiment kring energifrågor och energieffektivisering. Det saknas dock hittills studier om urbana experiment kring framför allt klimatanpassning, dvs. hanteringen av klimatrisker i samhället, men också av transportfrågor och hållbar mobilitet. Detta vill vi råda bort på.

Syftet med EXPECT är att utforska svenska urbana experiment och deras möjlighet att främja klimatomställning. Våra forskningsfrågor rör 1) visioner, utopiskt tänkande och framtidsbilder med fokus på problemuppfattningar, verklighetsbeskrivningar och handlingsalternativ; 2) initiering och genomförande av experiment med fokus på drivkrafter, barriärer och maktfrågor; och 3) vidareutveckling/spridning av experiment med fokus på vilken strategisk och reflexiv omställningskraft de rymmer.

Empiriskt gör vi en inventering av urbana experiment i Sverige och internationellt (där Helsingfors, Köpenhamn och Rotterdam bjuder på intressanta utblickar). Vi gör kvalitativa fallstudier av urbana experiment inom områdena mångfunktionella dagvattenlösningar (såsom gröna tak och översvämningsbara torg), vattennära arkitektur (såsom flytande hus), hållbar mobilitet (såsom velomobilitetsrörelser, nya typer av cykelfordon och transporttjänster) och mångfunktionella kustskydd (såsom konstgjorda arkipelager och nya innovativa vattennära stadsmiljöer). Vi drar lärdomar från våra valda experiment som initierats vid olika tidpunkter och av olika aktörer, vilket väntas ge en bred bild av frågorna. Vi lägger också extra vikt vid att skapa mötesplatser i Norrköpings beslutsarena med potentiella entreprenörer som väntas ha en viktig roll i att ta experiment vidare.

Utöver både vetenskaplig och populärvetenskaplig publikationer kommer vi att skapa en visionär databas där vi samlar resultatet från vår inventering av experiment och ett s.k. Showroom eller visningsrum för anpassningsexperiment. Sammantaget väntas projektets resultat ge inspiration, kunskap och praktiska lärdomar för städer i Sverige och andra länder som arbetar med att hitta nya, innovativa och mångfunktionella sätt att möta klimatfrågan.

EXPECT finansieras av FORMAS 2016-2018. Projektgruppen består av Sofie Storbjörk (projektledare), Mattias Hjerpe, Karolina Isaksson och Johan Hedrén.

Kontaktperson: Sofie Storbjörk, Centrum för klimatpolitisk forskning/Tema Miljöförändring, Linköpings Universitet. E-post: sofie.storbjork@liu.se

This entry was posted in Klimatförändring, Stadsomvandling, Stadsplanering. Bookmark the permalink.