NYTT PROJEKT: ExTra om lokal klimatomställning

Projektet ExTRa – Att utforska klimatomställningar på gång: Integrativ planering mot en hållbar byggd miljö – har fokus på hållbar omställning och hantering av klimatrelaterade risker.

En omställning av dagens städer i en riktning som är mer robust mot klimatrelaterade risker, som utnyttjar energisystem och transportmedel mer effektivt och som är mer hållbar utifrån ett ekologiskt perspektiv är ytterst viktig. Samtidigt vet vi av tidigare studier att sådana förändringsprocesser är svåra att få till stånd i den praktiska planeringen och det beslutsfattande som äger rum i och som präglar vår stadsutveckling. För att lyckas med en urban omställning krävs nya arbetsmetoder, styrformer och kommunikationskanaler som gör att centrala aktörer samarbetar mer och tar ett bredare grepp i specifika kommunala planerings- och byggprojekt.

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur planerings- och byggprocesser för hållbar omställning, med ett speciellt fokus på klimatfrågan, kan underlättas. Med hjälp av teorier och internationella erfarenheter om vad en effektiv styrning mot en urban omställning innebär har forskare från Centrum för Klimatpolitisk Forskning (CSPR) och tjänstemän och politiker från Norrköping kommun tillsammans identifierat tre utmaningar som är speciellt viktiga i ett svenskt perspektiv:

  1. Att hitta former för att effektivt styra och leda stadens omställning
  2. Att utforska metoder som stärker samarbetet mellan offentliga och privata aktörer i konkreta planerings- och byggprojekt
  3. Att möjliggöra en aktiv dialog mellan planerare, politiker och invånare

Under var och en av dessa utmaningar arbetar forskare tillsammans med områdesansvariga tjänstemän och politiker i Norrköpings kommun för att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. Arbetet i projektet kommer att utföras genom att studera konkreta fall av planering och byggande i Norrköping med fokus på pågående arbete med en klimatanpassningsplan och översiktsplan, samt den nya stadsdelen Inre Hamn. Dessutom kommer vi att ägna oss åt utblickar dvs. lära av städer och kommuner som kommit långt i sitt omställningsarbete och återbesök där vi gör uppföljningsstudier i kommuner som vi tidigare studerat för att få kunskap om hur utvecklingen av en hållbar stad kan styras över tid.

Förutom vetenskapliga publikationer så kommer detta projekt att utveckla nya och innovativa modeller, metoder och verktyg i Norrköpings beslutsarena som syftar till att stärka städers förmåga att styra omställning. Dessa kommer att samlas under rubriken Urban Transition Showroom (UTS) och kommer att finnas tillgängliga att användas av andra städer i en liknande situation. Urban Transition Showroom innefattar en integrativ web-baserad plattform som ger möjlighet att öka dialogen mellan tjänstemän, politiker och medborgare kring konkreta projekt i kommunen, modeller och metoder för att stärka samarbete mellan offentliga och privata aktörer inom samhällsplanering, och så kallade web-baserade Virtuella Omställningsstudiebesök som är tänkta att stimulera handling genom att erbjuda visualiseringar av goda exempel kring hållbar planering och byggande.

Sammantaget möjliggör forskningsprojektet ExTra ökad kunskap om klimatomställningar på gång såväl i ett svenskt som i ett internationellt sammanhang.

ExTra finansieras av FORMAS 2015-2017. Projektgruppen består av Mattias Hjerpe (projektledare), Erik Glaas, Sofie Storbjörk, Tina Neset, Jimmy Johansson och Carlo Navarra.

Kontaktperson: Mattias Hjerpe, Centrum för klimatpolitisk forskning/Tema Miljöförändring, Linköpings Universitet. E-post: mattias.hjerpe@liu.se.

This entry was posted in Klimatförändring, Stadsomvandling, Stadsplanering. Bookmark the permalink.