FÖRELÄSNING: Lyssna till Edward Glaesers föreläsning The Urban Century – An Urban World

Sedan 2010 arrangerar IBF i Uppsala årligen föreläsningar med internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskningsområdet. Årets urbanföreläsning, The Urban Century – An Urban World, hölls av Edward Glaeser, ekonomiprofessor vid Harvard University, USA. Du kan ta del av föreläsningen här.

 

Posted in Uncategorized

NY ANTOLOGI: Place and Identity

Omslag Place and Identiy.inddAntologin Place and Identity – a new landscape of social and political change in Sweden har nyligen getts ut på Santérus förlag. I boken ingår tio kapitel som tar upp bokens tema plats och identitet i ljuset av pågående sociala och politiska förändringar. Redaktörer för boken är Marco Eimermann och Anders Trumberg.

Det välfärdssystem som har vuxit fram i Sverige är i många avseenden unikt. Det har utvecklats under lång tid och präglar det svenska samhället. Men under de senaste årtiondena har det som kallas den svenska modellen utmanats. Till exempel har förändrade ekonomiska krav, förändrad befolkningssammansättning och ökad urbanisering inneburit att nya frågor och samhällsfenomen har behövts hanteras. De frågeställningar, önskningar och problem som människor ställs inför idag påverkar deras vardagsliv och har lyfts upp på den politiska agendan. Antologin Place and Identity hanterar en rad grundläggande frågor om vad dessa samhällsförändringar betyder för skapandet och utformningen av individers och kollektivets identitet. Varför har vissa platser blivit mer attraktiva än andra? Vilka individer eller grupper gynnas av utvecklingen och vilka kommer att förlora på densamma?

Antologins författare belyser sociala och politiska förändringar från olika infallsvinklar, baserad på forskning i urbana och rurala delar av Sverige. Författarna är verksamma inom fem olika akademiska ämnen: historia, kulturgeografi, socialt arbete, sociologi och statskunskap. Detta genererar fem intressanta infallsvinklar på temat plats och identitet. Antologins tio kapitel (se nedan) fokuserar på: åldrande, livsstilsmigration, rurala landskap, platsmarknadsföring, gruppidentitet, religion, musik, skolan som mötesplats, otrygghet och boendefrågor.

I huvudsak används empiriskt material som beskriver den ökade fysiska mobiliteten och dess betydelse för platsidentitet och -tillhörighet. En utgångspunkt är att platsers identitet har blivit allt mer fragmenterad, vilket är en stor utmaning för studier av just platser och hur de upplevs av olika grupper i samhället. Antologin kombinerar statistiska analyser med studier av människors föreställningar och upplevelser av olika platser. Det övergripande syftet är att presentera olika typer av forskning om skillnader och likheter mellan platser i Sverige med fokus på identitetsskapande och förändringar i samhället.

Författarna tar med denna antologi ett första steg till att möta utmaningen att studera samtida samhällen i förhållande till olika typer av platser. Antologin kan naturligtvis intressera olika läsare och kan med fördel användas i grundutbildning och forskarutbildning på universitetet -och högskola. Författarna är eller har varit medlemmar i Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) vid Örebro universitet, men är i dagsläget utspridda på olika universitet och högskolor i Sverige.

För mer information kontakata Anders Trumberg eller Marco Eimermann.

 

Plaec and Identity, Contents

Introduction; themes and trajectories of urban and regional development in Swedish society, Håkan Forsell and Marco Eimermann

  1.  Ageing, identity and place – senses of belonging, Christina Hjort Aronsson
  2. “I felt confined” – Narratives of ambivalence among Dutch lifestyle migrants in rural Sweden, Marco Eimermann
  3. Multiplying the unique – the place-identity of a rural Swedish landscape, Charlotte Fridolfsson
  4. Greenest of them all? Climate change mitigation and place branding in three Swedish towns, Eva Gustavsson and Ingemar Elander
  5. Group identity and church buildings – the Philadelphia church in Stockholm 1930, Andreas K. G. Thörn
  6. Place and religion: Swedish Muslim identity formation, Charlotte Fridolfsson and Ingemar Elander
  7. The place of music – the place of becoming. Heavy metal identity formation in Gothenburg city, Susanna Nordström
  8. You and ‘the other’ – the school as a meeting place, Anders Trumberg
  9. Place and unsafety – does place affect feelings of unsafety? Monika Persson
  10. The construction of people and place in Swedish residential projects, Maja Lilja and Peter Sundström

 

Posted in Bokanmälan, Social hållbarhet

FÖRELÄSNING: The Urban Century – An Urban World

Urbanföresläsning

 

Sedan 2010 arrangerar IBF i Uppsala årligen föreläsningar med internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskningsområdet. Årets urbanföreläsning, The Urban Century – An Urban World, hålls av Edward Glaeser, ekonomiprofessor vid Harvard University, USA. Föresläsningen äger rum onsdag 15 april kl. 15.00 i Universitetshuset, sal X, Uppsala.

Posted in Uncategorized

UPPMANING: Var med och påverka framtida stadsutveckling

Du kan nu lämna dina synpunkter på Joint Programing-initiativet Urban Europes Strategiska Forsknings- och Innovationsagenda (SRIA). Agendan har tagits fram i samarbete mellan ett stort antal aktörer inom de olika länder som deltar i initiativet. Målet med Urban Europe är att ta fram europeiska lösningar på urbana utmaningar.

Den nya strategiska agendan planeras att antas under våren 2015, och kommer därefter att vara ett styrande dokument för aktiviteter (exempelvis utlysningar) och strategisk utveckling av JPI Urban Europe. Du kan ta del av utkastet till den strategiska agendan här.

Du har nu möjlighet att lämna dina synpunkter på den strategiska agendan via denna länk. Svar som inkommer senast sista februari har större möjlighet att påverka agendan. Enkäten kommer därefter att vara fortsatt öppen under hela mars, och stängs sedan.

Enkätsvar som kommer in senast sista februari kommer att sammanställas och redovisas för Urban Europes Governing Board vid möte i mars. De svenska svaren kommer också att sammanställas och utgöra underlag för diskussion vid seminariet När kommunerna sätter forskningsagendan! som arrangeras av IQ Samhällsbyggnad i samverkan med Energimyndigheten, Formas, Kommunförbundet Skåne, SKL och VINNOVA den 12 mars i Stockholm. För mer information och anmälan till detta seminarium se IQS webbplats.

Urban Europe är ett Joint Program-initiativ med syfte att samordna forskningen om och ta fram europeiska lösningar på urbana utmaningar. Målet är att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt livskraftigt stadsområden, där EU-medborgarna, samhällen och deras omgivning kan frodas.

Ta gärna kontakt med kristina.bjornberg@formas,se om du har några frågor eller vill veta mer om initiativet.

Posted in Uncategorized

EN STAD FÖR ALLA? Det offentliga rummet och exkluderande design

Diskussionen om hållbar stadutveckling är baserat på ett ideal om en öppen stad som är tillgänglig för alla. ”Det offentliga rummet” är ett begrepp med positiva konnotationer – det syftar på platser där människor med olika bakgrund och intressen kan mötas på lika villkor. Samtidigt pågår i många städer en utveckling som leder till ökad uppdelning av staden som sänder tydliga signaler om vem och vilken typ av aktivitet som är önskvärd på en viss plats.

Planering handlar både att hantera olika samtida problem och att möta framtida utmaningar. Det kan handla om behov av bostäder, barnomsorg och kollektivtrafik. Men, planering handlar också om visioner – att förmedla en bild av önskvärd framtid och beskriva den riktning man vill gå i.

Dagens stadsutveckling drivs i en riktning där specifika urbana kvaliteter betonas och där den täta innerstaden utgör ett ideal. Men, är det verkligen en öppen och inkluderande stad som växer fram baserat på detta ideal? I OBS Det sociala rummets ingenjörskonst som sändes i radio den 21 januari samtalar Fredrik Edin, kulturredaktör på tidningen Arbetaren, och Dan Hallemar, chefredaktör för tidskriften Arkitektur, om exkluderande design eller diciplinär arkitektur. Samtalet handlar bland annat om hur möjligheterna för de ”oönskade” (till exempel hemlösa människor) att vistas i det offentliga rummet planeras eller byggs bort, och hur det offentliga rummet privatiseras och omvandlas till en plats för konsumtion.

Du kan lyssna på OBS här och  läsa mer om exkluderande design i Fredrik Edins uppsats The Message is the Medium. Luffarsäkra bänkar ur ett ideologiskt perspektiv eller i en förkortad version av uppsatsen Den härskande klassens bänk.

Posted in Segregering, Social hållbarhet, Stadsplanering, Trygghet